Takemusu Aikido Erlangen

 
» Navigation » Startseite

Takemusu Aiki Dojo Erlangen / Dento Iwama Ryu

Techniken für den 2. Kyu Iwama Ryu — Nikyu

Fallschule — Ukemi

 • Vorwärts — Mae ukemi
 • Seitwärts — Yoko ukemi
 • Rückwärts — Ushiro ukemi
 • Freier Fall — Tobi ukemi

Katame waza

Aus dem Angriff Kata dori sind in der Ausführung Omote und Ura waza zu zeigen:
 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Yonkyo

Nage waza

Shiho nage    (Omote und Ura waza)
 • Angriff: Shomen uchi

Irimi nage
 • Angriff: Katate dori (3: GedanChudanJodan)
 • Angriff: Yokomen uchi

Kokyu nage
 • Angriff: Ushiro eri dori

Kote gaeshi
 • Angriff: Katate dori (Shita)
 • Angriff: Chudan tsuki

Kaiten nage    (Uchi mawari)
 • Angriff: Chudan tsuki

Tenchi nage
 • Angriff: Shomen uchi

Koshi nage
 • Angriff: Morote dori
 • Angriff: Ryote dori

Juji nage
 • Angriff: Ushiro ryote dori

Suwari waza

Aus dem Angriff Shomen uchi ist in Auführung Omote und Ura waza zu zeigen:
 • Sankyo
 • Yonkyo

Ushiro waza

Angriff: Ushiro ryokata dori
 • Kokyu nage

Hanmi handachi waza

Angriff: Katate dori
 • Kaiten nage (Uchi mawari)
 • Kaiten nage (Soto mawari)
 • Shiho nage (Omote und Ura waza)

Buki waza

Jo suburi
 • 1 – 18 mit Erweiterungen

 • Tsuki gohon
  (1) Choku tsuki
  (2) Kaeshi tsuki
  (3) Ushiro tsuki
  (4) Tsuki gedan gaeshi
  (5) Tsuki jodan gaeshi uchi
  (5a) Tsuki hayai gaeshi
 • Uchikomi gohon
  (6) Shomen uchikomi
  (7) Renzoku uchikomi
  (8) Menuchi gedan gaeshi
  (9) Menuchi ushiro tsuki
  (10) Gyaku yokomen ushiro tsuki
 • Katate sanbon
  (11) Katate gedan gaeshi
  (12) Katate toma uchi
  (13) Katate hachinoji gaeshi
 • Hasso gaeshi gohon
  (14) Hasso gaeshi uchi
  (15) Hasso gaeshi tsuki
  (15a) Hasso gaeshi tsuki sugu modoshi
  (16) Hasso gaeshi ushiro tsuki
  (17) Hasso gaeshi ushiro uchi
  (18) Hasso gaeshi ushiro barai

Roku no jo    6 - 5 - 4 -3
13 no jo kata
31 no jo kata (Wiederholung)
31 no kumi jo nach Hitohiro Sensei
 • 1 – 6    Ichi kara – roku made
 • 7 – 13    Shichi kara – jusan made
 • 14 – 17    Juchi kara – jushichi made
 • 18 – 24    Juhachi kara – nijuchi made

Ken suburi    1 – 7 (Wiederholung)

Stand Sep. 2011 / Iwama Shin Shin Aiki Shuren Dojo Erlangen

Seitenanfang