Takemusu Aikido Erlangen

 
» Navigation » Startseite

Takemusu Aiki Dojo Erlangen / Dento Iwama Ryu

Techniken für den 3. Kyu Iwama Ryu — Sankyu

Katame waza

Aus dem bisherigen Technikprogramm Katame waza sollen die Ausführungen in Omote und Ura waza gezeigt werden, jeweils aus den Angriffen Shomen uchi und Katate dori:
 • Sankyo
 • Nikyo

Suwari waza

Aus dem Angriff Shomen uchi ist im Kniesitz in den Ausführungen Omote und Ura waza zu zeigen:
 • Ikkyo
 • Nikyo

Nage waza

Shiho nage    (Omote und Ura waza)
 • Angriff: Yokomen uchi

Irimi nage
 • Angriff: Kata dori

Kokyu nage
 • Angriff: Ryokata dori

Kote gaeshi
 • Angriff: Muna dori (Ki no nagare)

Kaiten nage    (Soto mawari)
 • Angriff: Katate dori

Tenchi nage
 • Angriff: Ryote dori

Koshi nage
 • Angriff: Shomen uchi

Ushiro waza

Angriff: Ushiro ryote dori
 • Kokyu nage

Buki waza

Jo suburi
 • 1 – 13 mit Erweiterungen

 • Tsuki gohon
  (1) Choku tsuki
  (2) Kaeshi tsuki
  (3) Ushiro tsuki
  (4) Tsuki gedan gaeshi
  (5) Tsuki jodan gaeshi uchi
  (5a) Tsuki hayai gaeshi
 • Uchikomi gohon
  (6) Shomen uchikomi
  (7) Renzoku uchikomi
  (8) Menuchi gedan gaeshi
  (9) Menuchi ushiro tsuki
  (10) Gyaku yokomen ushiro tsuki
 • Katate sanbon
  (11) Katate gedan gaeshi
  (12) Katate toma uchi
  (13) Katate hachinoji gaeshi

Roku no jo    6 - 5 - 4
31 no jo kata    1 – 31
31 no kumi jo nach Hitohiro Sensei
 • 1 – 6    Ichi kararoku made
 • 7 – 13    Shichi karaJusan made

Ken suburi    1 – 7 (Wiederholung)
Ken awase
 • Go no awase (Awase mit dem 5. Suburi)
 • Shichi no awase (Awase mit dem 7. Suburi)

Stand Sep. 2011 / Iwama Shin Shin Aiki Shuren Dojo Erlangen

Seitenanfang