Takemusu Aikido Erlangen

 
» Navigation » Startseite

Technisches Prüfungsprogramm für Kyu-Grade

Einzelprogramme sind über die Links () im Kopfbereich der Tabelle erreichbar. Diese Einzelprogramme sind auch für einen Ausdruck optimiert.

Grad
Technik
6. Kyu Rokkyu 5. Kyu Gokyu 4. Kyu Yonkyu 3. Kyu Sankyu 2. Kyu Nikyu 1. Kyu Ikkyu
Katame Waza (Omote & Ura) Katate dori Ikkyo Shomen uchi Ikkyo Shomen uchi Ikkyo Katate dori + Shomen uchi Nikyo Katate dori + Shomen uchi Sankyo Katate dori + Shomen uchi Yonkyo Kata dori Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo Yokomen uchi (Kihon) + Ushiro ryote dori Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo Yokomen uchi Gokyo
Shiho Nage (Omote & Ura) Katate dori Katate dori Ryote dori Yokomen uchi (Kihon) Shomen uchi (Kihon) 2 x
Kokyu Nage Katate dori Morote dori Ryote dori Ryokata dori Ushiro eri dori 2 x
Irimi Nage   Shomen uchi Katate dori Kata dori Katate dori (3) Yokomen uchi (Kihon) 2 x
Kote Gaeshi   Kosa dori Shomen uchi Muna dori (Ki no nagare) Katate dori (Shita) Chudan tsuki 2 x
Kaiten Nage     Katate dori (Uchi mawari) Katate dori (Soto mawari) Chudan tsuki (Soto mawari) 2 x
Tenchi Nage       Ryote dori Shomen uchi 2 x
Koshi Nage       Shomen uchi Morote dori Ryote dori 2 x
Juji Nage         Ushiro ryote dori 2 x
Suwari waza Ryote dori Kokyu–Ho Ryote dori Kokyu–Ho Ryote dori Kokyu–Ho (2) Shomen uchi Ikkyo Shomen uchi Nikyo Shomen uchi Sankyo Shomen uchi Yonkyo Ryote dori Kokyu–Ho (3)
Ushiro waza       Uchiro ryote dori Kokyu nage Uchiro ryokata dori Kokyu nage 2 x
Hanmi hantachi waza         Katate dori Kaiten nage Katate dori Shiho nage 2 x
Jiyu waza (Randori)           Ein Angreifer (Ki no nagare) Verschiedene Angriffe
Buki waza (Ken Jo) Jo kamae Ken kamae Jo suburi 1–2 Ken suburi 1–2 Jo suburi 1–5 Roku no jo (6) 31 no jo kata 1–12 Ken suburi 1–5 Jo suburi 1–10 Roku no jo (6–5) 31 no jo kata 1–22 31 no kumi jo 1–6 Ken suburi 1–7 Ken awase (Migi, Hidari) Jo suburi 1–13 Roku no jo (6–5–4) 31 no jo kata 1–31 31 no kumi jo 1–6, 7–13 Ken suburi 1–7(w) Ken awase (5,7) Jo suburi 1–18 Roku no jo (6–5–4–3) 13 no jo kata 31 no kumi jo 1–6, 7–13, 14–17, 18–24 Ken suburi 1–7 (w) Ken awase (w) Jo suburi 1–20 Roku no jo (w) 31 no kumi jo 1–6, 7–13, 14–17, 18–24, 22–27, 28–31 Ken suburi 1–7(w) Ken awase (w) Jo dori (2x) Tachi dori (2x) Tanken dori (2x)

© Stand Sep. 2011 / Iwama Shin Shin Aiki Shuren Dojo-cho Erlangen

Seitenanfang